תקנון קמפוס עולם המים

תקנון קמפוס עולם המים להכשרת מדריכי שחייה

תקנון קמפוס עולם המים לחניכי הקורסים

1. מטרות התקנון

1.1 התקנון מפרט את הנהלים הנהוגים בקמפוס עולם המים בתחום הלימודי, החברתי והמנהלי .

1.2 ההנחיות המפורטות בתקנון זה, תקפות החל בשנת 2017 ועד לפרסומו של תקנון או תקנות חדשים.

1.3 במהלך שנת הלימודים יתכנו שינויים הנובעים מהנחיות ומהחלטות משרד התרבות והספורט, משרד האוצר ורשויות שלטון אחרות. שינויים אלה ושינויים שהנם בהמשך להחלטות הנהלת בית-הספר יפורסמו באתר בית-הספר באינטרנט

1.4 הכרת הנהלים והקפדה על קיומם מהווים בסיס לשמירה על מנהל תקין ועל אווירת לימודים חיובית ופורייה לתלמיד, למרצה ולצוות בית-הספר. ההנחיות המפורטות מחייבות את כל הנוגעים בדבר גם אם לא הגיעו לידיעת כל אחד בנפרד.

2. מסגרת הלימודים בקורסים

2.1 מספר המקומות בקורס מוגבל, תינתן עדיפות לנרשמים במסגרת ההרשמה המוקדמת, אשר יעמדו בתנאי הקבלה המפורטים להלן. רק תשלום בפועל יבטיח את מקומם של המשתתפים.

2.2 עולם המים של אורי סלע בע"מ [להלן: "עולם המים"] שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט משתתפים או מכל סיבה אחרת ו/או לערוך שינויים בתוכניות הלימודים ובמערך השיעורים, בהתאם לשיקול דעתה.

2.3 במקרה של ביטול קורס על-ידי עולם המים, יוחזר לנרשם מלוא עלות הקורס (לרבות דמי ההרשמה) והדבר לא יחשב להפרת התחייבות כלשהי מצד עולם המים, בכפוף למסירת הודעה לתלמידי הקורס.

2.4 רכז/ת הקורס הינה הדמות המובילה בקורס ובעלת שיקול הדעת הסופי בכל הקשור להרשמה, קבלת מועמדים והתנהלות הקורס.

2.5 זכויות היוצרים על כל החומרים המסופקים באתר ו/או בקורסים שייכות לעולם המים של אורי סלע ו/או ליוצר המקורי, למעט אם צוין אחרת. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או לשדר את החומרים בכל אופן או בכל אמצעי, לרבות אך ללא הגבלה לאמצעים אלקטרוניים, אמצעים מכניים, צילום, הקלטה או כל דרך אחרת, ללא אישור מפורש בכתב מאת עולם המים של אורי סלע ו/או מהבעלים של זכויות היוצרים.

3. הרשמה

3.1 הליך ההרשמה יתבצע אל מול נציג עולם המים של אורי סלע

3.2 את טופס ההרשמה המלא והחתום הכולל גם את הצהרת הבריאות המצורפת לטופס זה, כשהיא חתומה על ידי ממלא הטופס ומאושרת על ידי רופא משפחה מוסמך, יש להשיב לרכזת הקורס, הגב' רומינה ריי, כשהוא סרוק לכתובת המייל הבאה: [email protected].

3.3 על ידי מלוי הטופס מצהיר המועמד על הסכמתו לקבל חומר פרסומי לרבות מסרון SMS ואישור צילום- במהלך הקורס לצרכים לימודיים ושיווקיים. הנני מאשר לעולם המים לעשות שימוש בתמונות ו/או בצילומים שלי לצורך פעילות עולם המים ופרסומה במדיות השונות הקיימות, לפי שיקול דעתה.

3.4 בהתאם לנתונים שנמסרו על-ידי המועמד ועמידה בדרישות הקבלה האובייקטיביות, כלומר דרישות הסף של התחום אותו ביקש ללמוד, תישלח לתלמיד הודעה על קבלתו ללימודים.

3.5 התלמיד צריך להסדיר את חובותיו לקמפוס עולם המים עד חודש (30 יום ) לפני תחילת הקורס

3.6 תלמיד לא יוכל להתחיל בקורס עד לתשלום מלא של שכר הלימוד.

4. הפסקת לימודים בקורס

4.3 נרשם ו/או משתתף המבקש להפסיק לימודיו בקורס, יודיע על כך בכתב לרכזת הקורס. על אחריות המבטל למסור ההודעה באופן ידני לרכזת, ולוודא כי ההודעה התקבלה לידיה.

הודעה על הפסקת לימודים חייבת להיעשות בכתב ולהימסר לרכז/ת הקורס. על המבטל חלה האחריות לוודא כי הודעה על הפסקת הלימודים התקבלה.

הפסקת לימודים ע"י הסטודנט:

החזרים בגין שכר הלימוד:
בכל אופן ידוע לסטודנט כי לא יקבל החזר בגין דמי ההרשמה על סך 450 ש"ח.

 • ביטול השתתפות לאחר 14 ימים מיום התשלום יקבל הסטודנט 90% משכר הלימוד ששולם ועלות דמי הרישום.
 • ביטול השתתפות 30 יום לפני תחילת הקורס ועד תחילת הקורס – 50% משכר הלימוד ששולם ועלות דמי הרישום
 • ביטול הקורס לאחר השיעור 1 – אין החזר כספי עבור הקורס אלא תשמר הזכות לתלמיד להמשיך את הקורס במועד אחר (עד שנתיים מתחילת הקורס) על בסיס מקום פנוי בלבד ובתנאי שעמד בתנאים הנדרשים לקבלה לקורס.
 • תלמיד המבקש להקפיא זמנית את לימודי יישלח הודעה לרכז/ת הקורס.
 • התלמיד רשאי לחזור לקורס לאחר הקפאת לימודיו ולהשלים את כל מה שהחסיר בקורס לאחריו רק על בסיס מקום פנוי.
 • אם ההקפאה היתה פחות משנה יוכל התלמיד להשלים את החלק שלא היה נוכח בו, אם ההקפאה היתה יותר משנה עליו יהיה לחזור על הקורס בשנית.

5. תנאים לקבלת תעודת מדריך

לצורך זכאות לתעודת מדריך/ה עולם המים על המשתתף בקורס לעמוד בתנאים הבאים, במצטבר:

 • נוכחות של המשתתף בשיעורי הקורס [80% מהשיעורים לפחות] וחלק הקורס במים 90%
 • עמידה בהצלחה בבחינות הקורס, לרבות- מבחן מסכם תאורטי ומבחן מעשי.
 • התמחות מעשית [סטאז'] בבריכות המאושרות לכך על ידי עולם המים.
 • תעודה תקפה של מגיש עזרה ראשונה (28 שעות).
 • וכל תנאי אחר שייחשב רלוונטי ויותאם לכל קורס וקורס בנפרד.

5.1 אישור לימודים יינתנו רק למי שסיים את כל חובותיו והסדיר את המלוא חובותיו לקורס לקמפוס עולם המים.

5.2 כל תלמיד יוכל לקבל תדפיס לימודים אחד עם גמר הקורס ותעודה אחת בלבד.

הקריטריונים והקביעה הסופית לעניין עמידת המשתתף בהצלחה בבחינות ובהתמחות המעשית תיעשה על פי שיקול דעתה המקצועי של המנהל/ת המקצועי.

6. מעמד התלמיד

6.1 תלמיד מן המניין הוא תלמיד אשר מילא טופס הרשמה במלואו ועבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי כי בריאותו תקינה, המאשר את השתתפותו בקורס

6.2 תלמיד שלא מן המניין, הוא תלמיד שקיבל אישור על כך מרכז/ת הקורס

6.3. כל שינוי בפרטים אישיים של תלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה, מחייב את התלמיד לעדכן את רכז/ת הקורס.

7. הכרה בלימודים קודמים

7.1 בית-הספר שומר לעצמו את הזכות להכיר או לא להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו במוסד אקדמי מוכר או מוסד המוכר הכרה בלימודים קודמים במקצוע עיוני תינתן בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור, אינה עולה על 6 שנים. בכל מקרה שיקול הדעת הסופי ייקבע על ידי רכז/ת הקורס.

7.2 התלמיד ימלא טופס: "בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור", ויצרף אליו אישור רשמי שבו יפורטו: מקצועות הלימוד, הציון, שנת הלימוד והיקף השעות. כמו כן, חובה לצרף את תכנית הלימודים. את הבקשה לפטור יש להגיש לראש מנהל תלמידים עד חודש מיום פתיחת הלימודים.

7.3 מתן הפטור אינו אוטומטי. בית-הספר אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי.

7.4 לא תינתן הנחה כספית בגין מתן פטור מלימודים

7.5 פטור מלימודי עזרה ראשונה יינתן לסטודנט שהשלים 44 שעות עזרה ראשונה ויש בידו תעודת עזרה ראשונה מהשנתיים האחרונות או עשה רענון עזרה ראשונה במקום מוכר ובעל תעודה מוכרת.

8. השתתפות פעילה בשיעורי הבריכה

8.1. באחריות תלמידה בהיריון להודיע על כך בעת תהליך רישום וקבלה ובעת הקורס תודיע למנהל תלמידים ותמציא אישור רפואי על כך. חל איסור על תלמידה בהיריון להשתתף בשיעורים מעשיים, זולת קורסים בהם הפעילות הגופנית מינימלית ובידיה אישור מרופא המאשר לה להשתתף באופן פעיל בשיעורים. אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ-20%, יהיה עליה להשלים את השעות שהחסירה. אם נכנסה להריון תוך כדי הקורס עליה להודיע במהירות לרכז/ת הקורס ולהביא אישור רפואי מתאים.

8.2 לא יוכר לסטודנט קורס, אשר בו הוא לא ישתתף באורח פעיל ב,80% מהשיעורים המעשיים במים לפחות. גם אם היתה לכך סיבה מוצדקת כגון מחלה, פציעה, הריון וכו .במקרה כזה הסטודנט יקבל תעודה רק לאחר שהשלים את השעות המעשיות במים.

9. נהלי בחינות, ציונים והסמכה

השתתפות בבחינה

9.1 באחריות התלמיד לוודא כי המבחן מתקיים במועד ובשעה כפי שפורסם מראש. מבחנים לא יתקיימו בהכרח ביום הלימודים של הקורס

9.2 הלימודים והמבחנים בבית-הספר, מתקיימים בשפה העברית בלבד

9.3 . חובה על כל תלמיד להשתתף בכל הבחינות במועד א' תלמיד שנכשל במועד א', זכאי להשתתף בבחינה במועד ב'

9.4 במקרים החריגים המוכחים הבאים: מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה) במועד א' ו/או במועד ב' (יהיה רשאי להיבחן במועד מיוחד)

9.5 סטודנט אשר יכנס לכיתת הבחינה במועד ב', ייחשב כמי שויתר על ציונו במועד א', ולא יוכל לחזור בו מויתור זה. סטודנט כאמור יוכל לחזור בו מהויתור, היה ולא יופיע למועד ב' כלל.

9.6 הציון המאוחר יחליף את הציון המוקדם, אף אם הציון המאוחר נמוך מן המוקדם ואף אם הציון המאוחר הינו ציון "נכשל".

9.7 מי שנכשל במועד א יהיה זכאי למועד ב הנכשל במועד ב יצטרך לשוב על מקצוע זה מחדש במועד שייקבע על פי עולם המים ועל פי מקום פנוי בלבד עד שנה ממועד ב'.

9.8 במקרה כזה הסטודנט יקבל תעודה רק לאחר שהשלים את המקצוע האמור. השלמת המקצוע תגרור תשלום נוסף על אותו מקצוע כפי שייקבע על ידי עולם המים.

9.9 לא יוכל להיבחן תלמיד שלא הסדיר את המלוא חובותיו לאקמפוס עולם המים.

התנהלות תלמידים בבחינה

9.10 על הנבחן להגיע לכיתת הבחינה כעשר דקות לפני מועד התחלת הבחינה.
על הנבחן להגיע עם תעודה מזהה לבחינה. ללא הצגת התעודה יתבקש הנבחן לעזוב את כיתת הבחינה

9.11 יש להקפיד על כיבוי מלא של טלפון נייד

9.12 .יש להניח בצידי הכיתה תיקים אישיים, חומרי לימוד, טלפונים ניידים, וכל ציוד אחר למעט עט לכתיבה בהתאם להוראות אחראי בחינה. אין להחזיק טלפון נייד או כל מכשיר טכנולוגי אחר בסמיכות אחד המושבים או על הנבחן

9.13 התלמיד יישב באחד המושבים המאושרים ע"י הבוחנים.

9.14 במהלך הבחינה אין מענה על שאלות. במידת הצורך יציין הנבחן על גבי טופס הבחינה הערות למרצה. תלמידים שהנם עולים חדשים או בעלי ליקויי למידה עם אישור, יוכלו לשאול שאלות בהבנת הנקרא ולהשתמש במילון.

9.15 רק תלמידים אשר מצוין ברשימת הנבחנים שיש להם אישור להארכת זמן או אישור חתום על ידי מנהל תלמידים יורשו להמשיך בכתיבת המבחן.

9.16 בתום הבחינה יגיש התלמיד את טופס הבחינה לאחראי הבחינה,

9.17 בהתאם לשיקול דעתו של המשגיח בבחינה, תלמיד אשר יפר את ההוראות הנ"ל יקבל הודעה על הפרת משמעת והאירוע ידווח למנהל התלמידים. התלמיד יוזמן לוועדת משמעת להחלטה על המשך הליכים.

9.18 במקרים של הפרת משמעת איש סגל מבית הספר, רשאי על פי שיקול דעתו, להפסיק את הבחינה לתלמיד. התלמיד יוזמן לוועדת משמעת להחלטה על המשך הליכים.

10 ציונים

10.1 ציון עובר בבחינה עיונית או מעשית הוא 70 נקודות ומעלה, זולת הקורסים להכשרת מדריכים ומאמנים על-פי חוק הספורט, שבהם ציון עובר בבחינה מעשית הוא 70 ומעלה אלא אם צוין אחרת. ב. בית-הספר רשאי לשנות את סף המעבר במבחנים בהתאם לדרישות מנהל הספורט ובהתאם להחלטת רכז/ת הקורס.

10.2 בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל.

10.3 תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה, יהיה חייב ללמוד את המקצוע פעם נוספת בתשלום ולהיבחן.

10.4 תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן עיוני בתנאי שהגיש רכז/ת הקורס טופס בקשה לצפייה במבחן

10.5 העיון בטופס הבחינה ייעשה בנוכחות נציג של מינהל תלמידים, תוך שבועיים לכל היותר מפרסום הציון. ניתן לצפות פעם אחת בלבד בטופס הבחינה.

10.6 תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע"י ראש מנהל התלמידים עד שבועיים מיום הגשת הערעור

10.7. על התלמיד להיערך למועד ב' גם אם טרם התקבלה תשובה של הערעור.

הקריטריונים והקביעה הסופית לציון הסופי תיעשה על פי שיקול דעתה המקצועי של המנהל/ת המקצועי.

11. עבירות משמעת

תלונה על עבירת משמעת תוגש על ידי מרצה, עובד או תלמיד למנהלת קמפוס עולם המים בכתב. מנהלת עולם המים תדון עם הצדדים על פי הצורך וראות עינייה.

עבירת משמעת הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מלימודים עד לבירור העניין.

הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה:
א. אי ציות להוראות או העלבת חבר סגל הוראה, תלמיד אחר או נציג בית-הספר.
ב. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.
ג. פגיעה בזדון ברכוש בית-הספר או ברכוש המכון.
ד. אי ציות לכללי ההתנהגות של עולם המים
ה. מסירת מידע כוזב ביודעין לבית-הספר
ו. הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון בעולם המים או מחוצה לו.
ז. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן

12. בריאות התלמיד ותאונות

ביטוח התלמיד

12.1 חברות בקופת-חולים – כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות-החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום בעת הרשמה לבית-הספר. תלמיד שאינו חבר בקופת-חולים לא יוכל להתקבל ללימודים לקמפוס עולם המים

12.2 לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אובדן ימי עבודה אלא במסגרת ביטוח צד ג' של עולם המים ובהתאם לתנאי הביטוח

12.3 אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילותו של בית-הספר, עליו להודיע על כך בכתב מיד וללא דיחוי לרכז/ת הקורס.

תאונה במסגרת עולם המים

12.4 דיווח על תאונה תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי המכון או בעת פעילותו בשיעורים מטעם בית-הספר, נדרש לדווח לאלתר על פגיעתו לרכז הקורס או למדריך באותו שיעור.

12.5 רכז הקורס חייב למלא דו"ח תאונה תוך 24 שעות משעת הפציעה. במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו"ח התאונה על-ידי רכז/ת הקורס.

12.6 הגשת עזרה ראשונה בית-הספר אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה בעולם המים. האחריות לחברות בקופת החולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא

13. הופעה, לבוש וניקיון

בקמפוס הסטודנטים מתבקשים להקפיד על הופעה מסודרת ונאותה, על תרבות דיבור ועל כיבוד הזולת.

א. לבוש לשיעורי עיוני למשרד – לספריה וכיו"ב יש לבוא בלבוש מלא. לימי ההתנסות בהוראה ולשיעורי המעשי יש להופיע בתלבושת ספורט מתאימה, על פי הנחיית המנחה להוראה או המורה בקורס
ב. עישון אסור בכל שטחי הבריכה וסביבתה. הוא מותר רק באזור המיועד לכך
ג. ניקיון תשומת לב מרובה מוקדשת לטיפוח נושא הניקיון. הסטודנט נקרא לסייע בשמירה על שלמותו ועל ניקיונה של הבריכה.

14 חיסורים והשלמת לימודים:

14.1 על התלמיד להשלים לימודיו בתוך שנתיים מיום תחילתם. במידה ולא ייצטרך התלמיד לחזור על הקורס מחדש וחלה עליו חובת התשלום.

14.2 על התלמיד להשלים את המטלות בקורס עד למועד שיקבע על ידי רכז/ת הקורס.

14.3 על התלמיד להשלים את הסטאז ועובדת הגמר עד שנה (12 חודשים) מיום סיום הקורס.

14.4 אישורי לימודים יינתנו רק למי שסיים את כל חובותיו והסדיר את מלוא חובותיו לקורס לקמפוס עולם המים.

14.5 כל תלמיד יכול לקבל תדפיס לימודים אחד עם גמר הקורס ותעודה אחת בלבד. תעודה נוספת ניתן להדפיס בעלות של 100 ש"ח .

15. תקנון הטרדה מינית

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק – החוק אוסר הטרדה מינית מכל סוג במסגרת העבודה, במסגרות הלימודים ובכוחות הביטחון. המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר.
המעשים האסורים:
סחיטה לבצוע מעשה בעל אופי מיני, ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני, מעשה מגונה (די באירוע יחיד), הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות למיניות האדם,
התייחסות מבזה משפילה למינו או לנטייתו של אדם (די באירוע יחיד), התנכלות

דוגמא להטרדה מינית: מעביד או עובד הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף בפניה חלק מוצנע מגופו בלא הסכמתה,
מעביד או עובד המאיים (במפורש או במשתמע) לפטר עובדת או לפגוע בזכויותיה אם היא תסרב לבלות אתו או לקיים אתו יחסי מין.

אילו מעשים לא יחשבו כהטרדה מינית?

חיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי.

התנכלות אסורה –
כל פגיעה בעובד/ת או במבקש/ת עבודה שמקורה בהטרדה מינית, או כל פגיעה במי שסייע/ה או העיד/ה לטובת עובד/ת אחר/ת בתלונה על הטרדה מינית.
דין המתנכל עד שלוש שנות מאסר.
אי הסכמה – על המוטרד/ת להראות בבירור שאינו/ה מסכימ/ה להתנהגות המטרידה – במילים או בהתנהגות. במקרים של קטין, חסר ישע, מטופל או ניצול יחסי תלות או כפיפות בעבודה, אין חובה להוכיח אי הסכמה

מתי צריך להתלונן על הטרדה מינית והתנכלות?

רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות כאשר הן קורות. ניתן לעשות זאת עד 3 שנים לאחר האירוע. מומלץ לתעד את האירוע ככל הניתן ולגבותו בעדים (דהיינו לספר לחבר/ה או בו משפחה)

דרכי התגובה – החוק מציע ארבע אפשרויות. ניתן לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו:
∞ דין משמעתי פנימי – ניתן להתלונן על ההטרדה אצל המעביד/ה או אצל האחראי/ת למניעת הטרדה מינית במוסד הלימודים,
במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים
. ∞ בבית הדין לעבודה – ניתן לתבוע מטריד, מתנכל ומעביד/ה וכן לתבוע פיצויים כספיים. ∞ בבית משפט אזרחי – ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד, מקסימום הקנס הוא עד 50,000 ש”ח. ∞
תלונה במשטרה – במטרה לפתוח בהליכים פליליים. חובות המעביד – מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה. ניתן לתבוע מעביד אישית בגין מעשי עובדיו, באם לא נקט אמצעים למניעת הטרדה מינית או התנכלות. ∞
על המעביד למנות אחראי/ת לנושא ההטרדה המינית במקום העבודה. ∞
על המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות
. ∞ על המעביד לדרוש מכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית והתנכלות הן של עובדים והן של לקוחות. ∞ על המעביד לדרוש לקיים פעולות הסברה והדרכה ולחייב כל עובד מטעמו להשתתף בפעילות
. ∞ על מעביד המעסיק למעלה מ-25 עובדים , לתלות תקנון בנושא הטרדה מינית במקום בולט לעין. דין חברת כוח אדם כדין מעביד. טיפול המעביד/ה במסקנות הבירור: המעביד, לאחר שקיבל את סיכומיה והמלצותיה של האחראי/ת, יחליט בתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה על הפעלת אחת הסמכויות שלהלן: ∞
הרחקת “המטריד לכאורה” מהמתלונן/ת, במידה שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה
. ∞ נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות המעשה וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן/ת
. ∞ פתיחה בהליכים משמעתיים בהתאם להוראות המשמעת החלות במקום העבודה. המעביד ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטותיו למתלונן/ת, ל”מטריד לכאורה” ולאחראי/ת.

16. נוהל קורונה ומצבי חירום לאומיים

במצבי חירום לאומיים, בריאותיים או סגירת הבריכה מכל סיבה שהיא קמפוס עולם מים שומר את הזכות לשנות ולבטל את המפגשים ו/או את הקורס בכללותו או /ו העברה של מפגשים מקוונים בצורות שונות. כמו כן נשמרת הזכות לשנות את מועדי הבחינות או להמירם לעבודות כל זאת על פי הנחיות ממשרדי הממשלה ועל פי שיקול דעת המוסד.

לא יינתן זיכוי כספי או כל זיכוי כלשהו בגין ביטול הקורס ועולם המים שומר את הזכות לסטודנטים להצטרף לקורס אחר שייפתח בהמשך.

אי לכך לא יהיו לסטודנטים כל טענה כנגד המוסד על שינויים ודבר זה לא ייחשב כהפרה של תקנון זה.

*הערה: התקנון מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים.

אני מאשר שקראתי את תקנון קמפוס עולם המים

תאריך  ________________           שם + שם משפחה ____________________

חתימה _________________________

רוצים להפוך את
האהבה שלכם לפרנסה? 

תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
דילוג לתוכן